• +380963358935
  • +380372931903
  • +380443839106
  • hoperay.ua@gmail.com

Be Human

Собрано: 1672835.12грн

Стартовал:

Цель: Послеоперационная реабилитация в центре "Вільний Рух"

Собрано: 0 грн.

Цель: 10500 грн.

Кушниренко Ярослава

Диагноз

Спастический тетрапарез, ДЦП

Дата рождения:

10.09.2011

Место проживания:

Киев

Требуется:

Послеоперационная реабилитация в центре "Вільний Рух"

Поделитесь в социальных сетях

10 вересня 2011 року у нашій сім’ї народилась донечка Ярославка. На світ вона з’явилась на 2,5 місяці раніше (на 28-29 тижні вагітності). Моя донечка була в реанімації 9 днів, потім нас перевели в Охматдит у відділення недоношених. Там ми пробули 2,5 місяці. Ми довгий час мали проблеми з диханням, погано смоктали, потім гемоглобін упав до 65. При виписці невропатолог сказала, що нам необхідно дуже серйозно займатися з Ярославкою (регулярно масаж, лікувальна фізкультура, плавання, курси в реабілітаційних центрах, медикаментозне лікування), так як нам загрожує ДЦП. Ми з перших днів перебування вдома виконували всі рекомендації, але страшного діагнозу оминути нам не вдалося. У рік нам ставлять ДЦП, спастичний тетрапарез, затримка психічного та передмовленнєвого розвитку, дисплазія кульшових суглобів. З народження і до цього часу Ярославка все більше відстає у своємо розвитку.
Реанімація, лікарня, регулярні масажі, консультації лікарів, ліки – все це потребує коштів. Сімейні заощадження вже вичерпані, а лікування потрібне регулярне та систематичне.
Наш тато не витримав ситуації, яка склалася, вирішив жити для себе. У догляді за дитиною не допомогає. Зараз ми живемо окремо, розлучилися.
Я не маю на кого залишити дитину, щоб десь трохи заробити. Кожен день займаюсь з доцею: ЛФК, проводжу заняття за рекомендаціями психолога, Бобот-терапевта, логопеда, спеціального педагога та ін.
Ми маємо успіхи після проведеного лікування і регулярних занять вдома! Ярославка старається маму обнять і коли в неї виходить підняти ручки вверх, вона радіє, разом з тим у неї вирівнюється спина, що дозволяє робити різки впевнені повороти головою.
Ми щасливі від того, що потихеньку розвиваємось, наші успіхи надихають нас займатися і йти вперед!
Лікарі рекомендують продовжувати лікування але коштів у нас не вистачає.
Я дуже хочу поставити свою доцю на ножки, хочу щоб вона ходила і говорила і стараюсь кожен день зробити для цього все можливе, але крім моїх зусиль потрібна ще допомога спеціалістів, за яку потрібно платити. Вірю, що ми з Ярославкою не самі, що нам Бог пошле людей, які нам допоможуть!

Документы

Поступления

Дата Благотворитель Сумма Поступления

    Комментарии

Отчеты

Дата Сумма Платежный документ
SMS
x
Размер пожертвования
грн.
Пожалуйста, укажите корректную сумму
от 10 до 3000
Способ платежа
PayPal
Payment with LiqPay
Кого нам благодарить?
Вы должны принять условия договора

Мы пришлем уведомление о получении пожертвования

Перенаправление на безопасную страницу платежа...

Публичная оферта о заключении договора пожертвования

, в лице ,
предлагает гражданам сделать пожертвование на ниже приведенных условиях:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее – Оферта).
1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:
«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;
«Жертвователь» - «граждане, делающие пожертвования»;
«Получатель пожертвования» - «».

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя пожертвования.
1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее со страницы своего сайта в Интернете.
1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет недействительность всех остальных условий Оферты.

2. Существенные условия договора пожертвования:
2.1. Пожертвование используется на содержание и ведение уставной деятельности Получателя пожертвования.
2.2. Сумма пожертвования определяется Жертвователем.

3. Порядок заключения договора пожертвования:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.
3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, указанным в разделе 5 Оферты, с указанием в строке «назначение платежа»: «пожертвование на содержание и ведение уставной деятельности», а также с использованием пластиковых карт, электронных платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять Получателю пожертвования денежных средств.
3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет Получателя пожертвования.

4. Заключительные положения:
4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.
4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим российском законодательством.

5. Подпись и реквизиты Получателя пожертвования

ОГРН:
ИНН/КПП: /
Адрес места нахождения:

Банковские реквизиты:
Номер банковского счёта:
Банк:
БИК банка:
Номер корреспондентского счёта банка:

Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оставляя заявку, оформляя подписку, комментарий, запрос на обратную связь, регистрируясь либо совершая иные действия, связанные с внесением своих персональных данных на интернет-сайте http://hoperay.com.ua, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие), размещенное по адресу http://hoperay.com.ua/personal-data-usage-terms/.

Принятием Согласия является подтверждение факта согласия Пользователя со всеми пунктами Согласия. Пользователь дает свое согласие организации «», которой принадлежит сайт http://hoperay.com.ua на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных (не являющимися специальными или биометрическими):
• фамилия, имя, отчество;
• адрес(а) электронной почты;
• иные данные, предоставляемые Пользователем.

Персональные данные пользователя не являются общедоступными.

1. Целью обработки персональных данных является предоставление полного доступа к функционалу сайта http://hoperay.com.ua.

2. Основанием для сбора, обработки и хранения персональных данных являются:
• Ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации;
• Ст. 2, 5, 6, 7, 9, 18–22 Федерального закона от 27.07.06 года №152-ФЗ «О персональных данных»;
• Ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
• Устав организации «»;
• Политика обработки персональных данных.

3. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

4. Передача персональных данных, скрытых для общего просмотра, третьим лицам не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Пользователь подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему.

6. Персональные данные хранятся и обрабатываются до момента ликвидации организации «». Хранение персональных данных осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.

7. Пользователь согласен на получение информационных сообщений с сайта http://hoperay.com.ua. Персональные данные обрабатываются до отписки Пользователя от получения информационных сообщений.

8. Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путем направления Отзыва согласия на электронную почту – evm83@bk.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных организация «» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Удаление персональных данных влечет невозможность доступа к полной версии функционала сайта http://hoperay.com.ua.

9. Настоящее Согласие является бессрочным, и действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.

10. Место нахождения организации «» в соответствии с учредительными документами: .